Χρηματοδότηση

Ταμείο εξυπηρέτησης χρεών

Ένα ταμείο εξυπηρέτησης χρέους είναι ένα αποθεματικό μετρητών που χρησιμοποιείται για την πληρωμή των τόκων και των αρχικών πληρωμών για συγκεκριμένους τύπους χρεών. Η ύπαρξη ενός ταμείου εξυπηρέτησης χρεών αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου ασφάλειας χρεών για τους επενδυτές, γεγονός που το καθιστά πιο ελκυστικό για αυτούς και επίσης μειώνει το πραγματικό επιτόκιο που απαιτείται για την πώληση της προσφοράς. Ωστόσο, δεσμεύει ένα μέρος των μετρητών που λαμβάνει ο εκδότης χρέους από την προσφορά χρέους, έτσι ώστε να μην μπορεί να εφαρμοστεί σε πιο χρήσιμες επενδύσεις.