Χρηματοδότηση

Προϋπολογισμός κύκλου ζωής

Ο προϋπολογισμός κύκλου ζωής είναι μια εκτίμηση του συνολικού ποσού των πωλήσεων και των κερδών που θα συγκεντρωθούν από ένα προϊόν κατά την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του. Αυτή η εκτίμηση περιλαμβάνει το κόστος ανάπτυξης, εμπορίας και εξυπηρέτησης ενός προϊόντος. Έτσι, το χρονικό διάστημα που καλύπτεται είναι από την έναρξη ενός προϊόντος ως σχεδιαστική ιδέα μέσω της εκτιμώμενης απόσυρσής του από την αγορά. Οι προϋπολογισμοί του κύκλου ζωής είναι χρήσιμοι για την εκτίμηση των κερδών και των ταμειακών ροών που σχετίζονται με ένα έργο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην απόφαση για το αν θα επενδύσουν σε ένα προϊόν. Ένα κρίσιμο στοιχείο σε αυτήν την ανάλυση είναι η εκτίμηση της διάρκειας ζωής ενός προϊόντος, καθώς οι διαχειριστές τείνουν να είναι υπερβολικά αισιόδοξοι και εκτιμούν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από ό, τι στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα υπερεκτιμημένες πωλήσεις.

Η ιδέα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του επιπέδου επένδυσης σε διαφορετικά στάδια της ζωής ενός προϊόντος. Για παράδειγμα, η επένδυση επιπλέον κεφαλαίων σε ένα πιο ισχυρό προϊόν μπορεί να μειώσει το εκτιμώμενο κόστος των αξιώσεων εγγύησης και της εξυπηρέτησης πελατών αργότερα στη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος.