Χρηματοδότηση

Παραδείγματα λειτουργικών εξόδων

Τα λειτουργικά έξοδα είναι οι δαπάνες που πραγματοποιεί μια επιχείρηση για να συμμετάσχει σε δραστηριότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών. Αυτές οι δαπάνες είναι ίδιες με τις δαπάνες πώλησης, γενικές και διοικητικές. Παραδείγματα λειτουργικών εξόδων περιλαμβάνουν τα εξής:

Παραδείγματα λειτουργικών εξόδων που σχετίζονται με την αποζημίωση

 • Αποζημίωση και συναφή έξοδα μισθοδοσίας για μη παραγωγικούς υπαλλήλους

 • Προμήθειες πωλήσεων (αν και αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μεταβλητό κόστος που αποτελεί, συνεπώς, μέρος του κόστους πωληθέντων αγαθών)

 • Παροχές για μη παραγωγικούς υπαλλήλους

 • Συνταξιοδοτικές εισφορές για μη παραγωγικούς υπαλλήλους

Παραδείγματα λειτουργικών εξόδων που σχετίζονται με το γραφείο

 • Λογιστικές δαπάνες

 • Απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων που εκχωρούνται σε μη παραγωγικές περιοχές

 • Ασφάλειες

 • Νομικά τέλη

 • Προμήθειες γραφείου

 • Φόροι ιδιοκτησίας

 • Κόστος ενοικίου για μη παραγωγικές εγκαταστάσεις

 • Κόστος επισκευής για μη παραγωγικές εγκαταστάσεις

 • Κόστος κοινής ωφέλειας

Παραδείγματα λειτουργικών εξόδων που σχετίζονται με πωλήσεις και μάρκετινγκ

 • Κόστος διαφήμισης

 • Άμεσα έξοδα αποστολής

 • Κόστος ψυχαγωγίας

 • Κόστος υλικού πωλήσεων (όπως φυλλάδια)

 • Τα έξοδα ταξιδιού

Σημείωση: Τα έξοδα που σχετίζονται με τα οικονομικά ενδέχεται να εξαιρούνται από τον ορισμό των λειτουργικών εξόδων, με την αιτιολογία ότι δεν δημιουργούνται από τις τρέχουσες δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Εάν περιλαμβάνονται αυτά τα κόστη, τα παραδείγματα θα περιλαμβάνουν τα έξοδα των ελεγκτών, τα τραπεζικά έξοδα, τα έξοδα τοποθέτησης χρεών και τα έξοδα τόκων.

Ο ορισμός των λειτουργικών εξόδων επεκτείνεται μερικές φορές για να συμπεριλάβει το κόστος των πωληθέντων αγαθών, συμπεριλαμβάνοντας έτσι κάθε επιχειρησιακή πτυχή μιας επιχείρησης. Εάν ναι, τα ακόλουθα κόστη είναι επίσης παραδείγματα λειτουργικών εξόδων:

 • Εμπορευματικές μεταφορές και αποστολή εμπορευμάτων

 • Άμεσα υλικά

 • Αμεση εργασία

 • Ενοικίαση εγκαταστάσεων παραγωγής

 • Αποζημίωση για το προσωπικό παραγωγής

 • Οφέλη για το προσωπικό παραγωγής

 • Απόσβεση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων παραγωγής

 • Επισκευή εξοπλισμού και εγκαταστάσεων παραγωγής

 • Κόστος χρησιμότητας για εγκαταστάσεις παραγωγής

 • Φόροι ιδιοκτησίας στις εγκαταστάσεις παραγωγής