Χρηματοδότηση

Έλεγχος συμμόρφωσης

Ο έλεγχος συμμόρφωσης είναι μια δέσμευση ελέγχου στην οποία ο στόχος είναι να καθοριστεί εάν ένας οργανισμός συμμορφώνεται με τους όρους μιας σύμβασης ή ορισμένους κανόνες και κανονισμούς. Για παράδειγμα, ένας έλεγχος συμμόρφωσης θα μπορούσε να στοχεύει:

  • Διασφάλιση ότι τηρούνται οι όροι της εγγύησης των ομολόγων

  • Διασφάλιση ότι ο υπολογισμός και η πληρωμή ενός δικαιώματος είναι σωστά

  • Η επαλήθευση ότι η αποζημίωση των εργαζομένων αναφέρεται σωστά