Χρηματοδότηση

Μη κερδοσκοπική λογιστική

Η μη κερδοσκοπική λογιστική αναφέρεται στο μοναδικό σύστημα καταγραφής και αναφοράς που εφαρμόζεται στις επιχειρηματικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Μια μη κερδοσκοπική οντότητα είναι εκείνη που δεν έχει δικαιώματα ιδιοκτησίας, έχει διαφορετικό σκοπό λειτουργίας εκτός από το να κερδίσει κέρδος και η οποία λαμβάνει σημαντικές συνεισφορές από τρίτα μέρη που δεν αναμένουν να λάβουν απόδοση. Η μη κερδοσκοπική λογιστική χρησιμοποιεί τις ακόλουθες έννοιες που διαφέρουν από τη λογιστική από μια κερδοσκοπική οντότητα:

  • Καθαρά περιουσιακά στοιχεία . Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία αντικαθιστούν τη θέση των ιδίων κεφαλαίων στον ισολογισμό, καθώς δεν υπάρχουν επενδυτές για να λάβουν θέση ιδίων κεφαλαίων σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

  • Περιορισμοί δωρητών . Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ως είτε με περιορισμούς δωρητών είτε χωρίς περιορισμούς δωρητών. Τα περιουσιακά στοιχεία με περιορισμούς δωρητών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με συγκεκριμένους τρόπους, συχνά εκχωρούνται μόνο σε συγκεκριμένα προγράμματα. Τα περιουσιακά στοιχεία χωρίς περιορισμούς δωρητών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε σκοπό.

  • Προγράμματα . Υπάρχει μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την παροχή κάποιου είδους υπηρεσίας, που ονομάζεται πρόγραμμα. Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός μπορεί να λειτουργεί διάφορα διαφορετικά προγράμματα, καθένα από τα οποία λογίζεται ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί κανείς να δει τα έσοδα και τις δαπάνες που σχετίζονται με κάθε πρόγραμμα.

  • Διαχείριση και διοίκηση . Το κόστος μπορεί να αποδοθεί στην ταξινόμηση διαχείρισης και διαχείρισης, η οποία αναφέρεται στη γενική γενική δομή ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Οι δωρητές θέλουν αυτό το ποσοστό να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο, πράγμα που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των συνεισφορών τους κατευθύνεται κατευθείαν στα προγράμματα.

  • Συγκέντρωση κεφαλαίων . Το κόστος μπορεί να αποδοθεί στην ταξινόμηση συγκέντρωσης κεφαλαίων, η οποία αναφέρεται στις δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, όπως αιτήματα, εκδηλώσεις συγκέντρωσης κεφαλαίων και σύνταξη προτάσεων επιχορήγησης.

  • Οικονομικές καταστάσεις . Οι οικονομικές καταστάσεις που δημιουργούνται από μια μη κερδοσκοπική οντότητα διαφέρουν από πολλές απόψεις από αυτές που εκδίδονται από μια κερδοσκοπική οντότητα. Για παράδειγμα, η κατάσταση δραστηριοτήτων αντικαθιστά την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ενώ η κατάσταση οικονομικής θέσης αντικαθιστά τον ισολογισμό. Τόσο οι κερδοσκοπικές όσο και οι μη κερδοσκοπικές οντότητες εκδίδουν κατάσταση ταμειακών ροών. Τέλος, δεν υπάρχει μη κερδοσκοπικό ισοδύναμο για την κατάσταση ιδίων κεφαλαίων, καθώς ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός δεν έχει ίδια κεφάλαια.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found