Χρηματοδότηση

Μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία

Τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία είναι περιουσιακά στοιχεία που δεν αναμένεται να καταναλωθούν ή να μετατραπούν σε μετρητά εντός ενός έτους. Παραδείγματα είναι τα πάγια στοιχεία, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία καταγράφονται συνήθως στο κόστος αγοράς τους, τα οποία στη συνέχεια προσαρμόζονται προς τα κάτω με απόσβεση, απόσβεση και χρεώσεις απομείωσης.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που δεν ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισμό μιας οντότητας.