Χρηματοδότηση

Κοινός λογαριασμός μετοχών

Ο κοινός λογαριασμός μετοχών είναι ένας λογαριασμός γενικού καθολικού στον οποίο καταγράφεται η ονομαστική αξία όλων των κοινών μετοχών που εκδίδονται από μια εταιρεία. Όταν αυτές οι μετοχές πωλούνται για ποσό που υπερβαίνει την ονομαστική τους αξία, το επιπλέον ποσό καταγράφεται ξεχωριστά σε έναν επιπλέον λογαριασμό καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν οι μετοχές δεν έχουν ονομαστική αξία, ολόκληρο το ποσό της τιμής πώλησης καταγράφεται στον κοινό λογαριασμό μετοχών. Ο λογαριασμός ταξινομείται ως λογαριασμός ιδίων κεφαλαίων.