Χρηματοδότηση

Μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο

Ένα μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του οποίου η αξία μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου σε απόκριση των οικονομικών συνθηκών. Παραδείγματα μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων είναι κτίρια, εξοπλισμός, απογραφή και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Το ποσό που μπορεί να αποκτηθεί για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να ποικίλει, καθώς δεν υπάρχει σταθερό επιτόκιο με το οποίο μετατρέπονται σε μετρητά. Αντίθετα, τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζουν το δικαίωμα σε ένα σταθερό ή εύκολα προσδιορίσιμο ποσό μετρητών, όπως εισπρακτέες σημειώσεις και εισπρακτέοι λογαριασμοί.