Χρηματοδότηση

Η επιλογή εύλογης αξίας

Η επιλογή εύλογης αξίας είναι η εναλλακτική λύση για μια επιχείρηση να καταγράφει τα χρηματοοικονομικά της μέσα στις εύλογες αξίες τους. Το GAAP επιτρέπει αυτήν τη θεραπεία για τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή χρηματοοικονομική υποχρέωση

 • Μια σταθερή δέσμευση που περιλαμβάνει μόνο χρηματοοικονομικά μέσα

 • Δέσμευση δανείου

 • Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο όπου ο ασφαλιστής μπορεί να πληρώσει τρίτο μέρος για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε διακανονισμό και όπου το συμβόλαιο δεν είναι χρηματοοικονομικό μέσο (δηλαδή απαιτεί πληρωμή σε αγαθά ή υπηρεσίες)

 • Εγγύηση κατά την οποία ο εγγυητής μπορεί να πληρώσει τρίτο μέρος για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε διακανονισμό και όταν το συμβόλαιο δεν είναι χρηματοοικονομικό μέσο (δηλαδή απαιτεί πληρωμή σε αγαθά ή υπηρεσίες)

Η επιλογή εύλογης αξίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα ακόλουθα στοιχεία:

 • Επένδυση σε θυγατρική ή μεταβλητή οντότητα που θα ενοποιηθεί

 • Υποχρεώσεις κατάθεσης ιδρυμάτων αποθετηρίου

 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηματοοικονομικές μισθώσεις που αναγνωρίζονται βάσει συμφωνιών μίσθωσης

 • Χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων

 • Υποχρεώσεις ή περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με συνταξιοδοτικά προγράμματα, παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία, προγράμματα προαίρεσης μετοχών και άλλους τύπους αναβαλλόμενης αποζημίωσης

Όταν επιλέγετε να επιμετρήσετε ένα στοιχείο στην εύλογη αξία του, κάντε το βάσει οργάνου. Μόλις επιλέξετε να ακολουθήσετε την επιλογή εύλογης αξίας για ένα μέσο, ​​η αλλαγή στην αναφορά είναι αμετάκλητη. Η εκλογή εύλογης αξίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 • Η ημερομηνία εκλογής, που μπορεί να είναι όταν ένα στοιχείο αναγνωριστεί για πρώτη φορά, όταν υπάρχει σταθερή δέσμευση, όταν σταματήσει να πληροί τα κριτήρια για εξειδικευμένη λογιστική αντιμετώπιση ή υπάρχει αλλαγή στη λογιστική αντιμετώπιση μιας επένδυσης σε άλλη οντότητα.

 • Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας για ορισμένους τύπους επιλέξιμων στοιχείων.

Είναι αποδεκτό να μην εφαρμόσετε την επιλογή εύλογης αξίας σε επιλέξιμα στοιχεία κατά την αναφορά των αποτελεσμάτων μιας θυγατρικής ή ενοποιημένης οντότητας μεταβλητού επιτοκίου, αλλά να εφαρμόσετε την επιλογή εύλογης αξίας σε αυτά τα στοιχεία κατά την αναφορά ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμόσετε την επιλογή εύλογης αξίας τόσο για τα θυγατρικά όσο και για τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, οπότε μην επιχειρήσετε ξεχωριστή μεταχείριση, παρόλο που επιτρέπεται από το GAAP.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι αποδεκτό να επιλέξετε την εύλογη αξία για ένα επιλέξιμο στοιχείο, ενώ δεν επιλέγετε να το χρησιμοποιήσετε για άλλα στοιχεία που είναι ουσιαστικά πανομοιότυπα.

Εάν κάνετε την επιλογή εύλογης αξίας, αναφέρετε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες στα επιλεγμένα στοιχεία σε κάθε επόμενη ημερομηνία αναφοράς.