Χρηματοδότηση

Επιστολή εκπροσώπησης διαχείρισης

Μια επιστολή εκπροσώπησης διαχείρισης είναι μια επιστολή έντυπης γραφής από εξωτερικούς ελεγκτές μιας εταιρείας, η οποία υπογράφεται από ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας. Η επιστολή πιστοποιεί την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων που η εταιρεία υπέβαλε στους ελεγκτές για την ανάλυσή τους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και το πιο ανώτερο λογιστικό πρόσωπο (όπως το CFO) συνήθως απαιτείται να υπογράψουν την επιστολή. Η επιστολή υπογράφεται μετά την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου και πριν από την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων μαζί με τη γνώμη του ελεγκτή.

Στην ουσία, η επιστολή αναφέρει ότι όλες οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν είναι ακριβείς και ότι όλες οι σημαντικές πληροφορίες έχουν αποκαλυφθεί στους ελεγκτές. Οι ελεγκτές χρησιμοποιούν αυτήν την επιστολή ως μέρος των ελεγκτικών αποδεικτικών στοιχείων τους. Η επιστολή μετατοπίζει επίσης κάποια ευθύνη στη διοίκηση, εάν αποδειχθεί ότι ορισμένα στοιχεία των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων δεν αντιπροσωπεύουν δίκαια τα οικονομικά αποτελέσματα, την οικονομική θέση ή τις ταμειακές ροές της επιχείρησης. Για αυτόν τον λόγο, οι δηλώσεις που περιλαμβάνει ο ελεγκτής στην επιστολή είναι αρκετά ευρείας εμβέλειας, που περιλαμβάνουν κάθε πιθανό τομέα στον οποίο οι αποτυχίες της διοίκησης θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην έκδοση ανακριβών ή παραπλανητικών οικονομικών καταστάσεων. Ακολουθεί ένα δείγμα των παραστάσεων που μπορεί να περιλαμβάνονται στην επιστολή εκπροσώπησης διαχείρισης:

 • Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την ορθή παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο

 • Όλα τα οικονομικά αρχεία έχουν τεθεί στη διάθεση των ελεγκτών

 • Όλα τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου είναι πλήρη

 • Η Διοίκηση έχει διαθέσει όλες τις επιστολές από ρυθμιστικούς οργανισμούς σχετικά με τη μη συμμόρφωση των χρηματοοικονομικών αναφορών

 • Δεν υπάρχουν μη καταγεγραμμένες συναλλαγές

 • Το καθαρό αποτέλεσμα όλων των μη διορθωμένων ανακρίσεων είναι ασήμαντο

 • Η ομάδα διαχείρισης αναγνωρίζει την ευθύνη της για το σύστημα δημοσιονομικών ελέγχων

 • Όλες οι συναλλαγές συνδεδεμένων μερών έχουν αποκαλυφθεί

 • Όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις έχουν γνωστοποιηθεί

 • Όλες οι μη ισχυρισμένες αξιώσεις ή εκτιμήσεις έχουν αποκαλυφθεί

 • Η εταιρεία έχει αποκαλύψει όλα τα προνόμια και άλλα βάρη στα περιουσιακά της στοιχεία

 • Όλες οι σημαντικές συναλλαγές έχουν καταγραφεί σωστά

 • Η διεύθυνση είναι υπεύθυνη για συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης

 • Η διοίκηση δεν γνωρίζει απάτη εντός της εταιρείας

 • Οι οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο

Οι ελεγκτές συνήθως δεν επιτρέπουν στη διοίκηση να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο αυτής της επιστολής πριν την υπογράψει, καθώς αυτό θα μειώσει αποτελεσματικά την ευθύνη της διοίκησης.

Ένας ελεγκτής συνήθως δεν θα εκδίδει γνώμη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας χωρίς να λάβει πρώτα υπογεγραμμένη επιστολή εκπροσώπησης διαχείρισης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Παρακολούθησης Λογιστικής Δημόσιας Εταιρείας παρέχει σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο μιας επιστολής εκπροσώπησης διαχείρισης στην ενότητα 333 της ΑΕ.

Παρόμοιοι όροι

Μια επιστολή εκπροσώπησης διαχείρισης μπορεί επίσης να ονομαστεί επιστολή αντιπροσώπευσης, επιστολή εκπροσώπησης, επιστολή εκπροσώπησης πελάτη ή επιστολή εκπροσώπησης.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found