Χρηματοδότηση

Επιχειρησιακό στάδιο ανάπτυξης

Μια επιχείρηση σταδίου ανάπτυξης είναι μια επιχείρηση που εστιάζει τις προσπάθειές της στην ίδρυση μιας βιώσιμης επιχείρησης. Ο οργανισμός ενδέχεται να μην έχει ακόμη αποφέρει έσοδα ή η αρχική του λειτουργία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Η λογιστική για μια αναπτυξιακή κρατική επιχείρηση είναι η ίδια με έναν πλήρως λειτουργικό οργανισμό. Οι σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της οντότητας θα πρέπει να αποσαφηνίζουν την κατάσταση του οργανισμού.