Χρηματοδότηση

Εγγύηση εμπιστοσύνης

Ένα εξασφαλισμένο ομόλογο εμπιστοσύνης είναι ένα ομόλογο που εξασφαλίζεται από τις επενδύσεις ασφαλείας του ίδιου του εκδότη. Αυτές οι επενδύσεις κατατίθενται σε διαχειριστή, ο οποίος τις κρατά για λογαριασμό των κατόχων ομολόγων. Εάν η εκδίδουσα οντότητα αθετήσει τις υποχρεώσεις της, οι κάτοχοι των ομολόγων λαμβάνουν τις εγγυήσεις που κατέχει ο διαχειριστής.