Χρηματοδότηση

Αξίωση ανεπάρκειας

Μια αξίωση ανεπάρκειας είναι το τμήμα μιας αξίωσης που εξασφαλίζεται με προνόμιο σε ακίνητο που υπερβαίνει την αξία του ακινήτου. Σε αυτήν την περίπτωση, στον πιστωτή παρέχεται εξασφαλισμένος τόκος μέχρι την αξία της ασφάλειας, ενώ οποιοδήποτε επιπλέον ποσό της αξίωσής του έναντι της αξίας της ασφάλειας έχει χαρακτηριστεί ως μη εξασφαλισμένη απαίτηση. Αυτό το μη ασφαλές τμήμα της αξίωσης είναι η αξίωση ανεπάρκειας. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα για έναν ασφαλισμένο πιστωτή όταν το δικαστήριο αποδίδει χαμηλή αξία στην ασφάλεια του πιστωτή, καθώς αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος της αξίωσής του μετατοπίζεται στην ταξινόμηση μη ασφαλών απαιτήσεων.