Χρηματοδότηση

Ορθός ορισμός συναλλαγής

Μια ομαλή συναλλαγή είναι ένα νομισματικό επιχειρηματικό γεγονός για το οποίο υπήρχε αρκετός χρόνος για να συμμετάσχετε σε συνήθεις δραστηριότητες μάρκετινγκ για να ενημερώσετε τα μέρη επαρκώς για τη συναλλαγή. Αντίθετα, δεν είναι μια αναγκαστική συναλλαγή, όπως μια πώληση πτώχευσης, όπου οι προκύπτουσες τιμές τείνουν να είναι πολύ χαμηλότερες. Απαιτείται μια ομαλή συναλλαγή προκειμένου να επιτευχθεί η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης.