Χρηματοδότηση

Συμπληρωματική δήλωση

Μια συμπληρωματική κατάσταση είναι ένα πρόγραμμα υποστήριξης που επεκτείνεται βάσει των πληροφοριών στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ενός οργανισμού, στον ισολογισμό ή στην κατάσταση ταμειακών ροών. Για παράδειγμα, μια συμπληρωματική κατάσταση θα μπορούσε να προσδιορίσει τις κύριες ταξινομήσεις των αποθεμάτων ή των παγίων στοιχείων που αναφέρονται μόνο στον ισολογισμό σε συνοπτική μορφή.