Χρηματοδότηση

Πότε να εξαλειφθούν οι συσσωρευμένες αποσβέσεις

Η συσσωρευμένη απόσβεση είναι μια συλλογή των αποσβέσεων που σχετίζονται με ένα περιουσιακό στοιχείο. Όταν το περιουσιακό στοιχείο πωλείται με άλλο τρόπο διάθεσης, θα πρέπει να αφαιρέσετε ταυτόχρονα τη συσσωρευμένη απόσβεση Διαφορετικά, ένα ασυνήθιστα μεγάλο ποσό συσσωρευμένων αποσβέσεων θα συσσωρευτεί στον ισολογισμό με την πάροδο του χρόνου.

Για παράδειγμα, η εταιρεία Haversack έχει 1.000.000 $ πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία έχει χρεώσει 380.000 $ συσσωρευμένων αποσβέσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ακόλουθη παρουσίαση στον ισολογισμό της Haversack: