Χρηματοδότηση

Κόστος προσφοράς

Κόστος προσφοράς είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την πληρωμή των λογιστικών, νομικών και αναδοχικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έκδοση τίτλων σε επενδυτές. Άλλα κόστη προσφοράς καλύπτουν την εκτύπωση ενημερωτικών δελτίων, τα τέλη ανταλλαγής ανταλλαγής, τα τέλη εγγραφής και τα τέλη αρχικής αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (εάν μια προσφορά περιλαμβάνει την πώληση ομολόγων).