Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα συμμετοχής

Ένα πρόγραμμα συνεισφοράς είναι ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης που απαιτεί από τους τρέχοντες υπαλλήλους ή τους συνταξιούχους να πληρώσουν ένα μέρος του κόστους του προγράμματος. Ανάλογα με τους όρους του προγράμματος, αυτές οι συνεισφορές ενδέχεται να προκαλέσουν αυξημένες πληρωμές παροχών. Τα περισσότερα προγράμματα συνταξιοδότησης είναι προγράμματα εισφοράς.