Χρηματοδότηση

Η διαφορά μεταξύ του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων

Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων, οι οποίες περιγράφονται στα ακόλουθα σημεία:

  • Συγχρονισμός . Ο ισολογισμός αποκαλύπτει την κατάσταση της οικονομικής κατάστασης ενός οργανισμού από συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων αποκαλύπτει τα αποτελέσματα της εταιρείας για μια χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, οι οικονομικές καταστάσεις που εκδίδονται για το μήνα Δεκέμβριο θα περιλαμβάνουν ισολογισμό από τις 31 Δεκεμβρίου και μια κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το μήνα Δεκέμβριο.

  • Αναφερόμενα στοιχεία . Ο ισολογισμός αναφέρει περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ίδια κεφάλαια, ενώ η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων αναφέρει έσοδα και έξοδα καθαρά για κέρδη ή ζημίες.

  • Μετρήσεις . Τα διαφορετικά στοιχεία γραμμής στον ισολογισμό συγκρίνονται μεταξύ τους για να αντλήσουν τη ρευστότητα μιας επιχείρησης, ενώ τα υποσύνολα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων συγκρίνονται με τις πωλήσεις για τον προσδιορισμό του ποσοστού μικτού περιθωρίου, του ποσοστού λειτουργικού εισοδήματος και του ποσοστού καθαρού εισοδήματος.

  • Χρήσεις - διαχείριση . Ο ισολογισμός χρησιμοποιείται από τη διοίκηση για να προσδιορίσει εάν μια επιχείρηση διαθέτει επαρκή ρευστότητα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, ενώ η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται για την εξέταση αποτελεσμάτων και την εύρεση τυχόν λειτουργικών ή χρηματοοικονομικών ζητημάτων που χρειάζονται διόρθωση.

  • Χρήσεις - πιστωτές και δανειστές . Οι πιστωτές και οι δανειστές χρησιμοποιούν τον ισολογισμό για να δουν εάν μια επιχείρηση είναι υπερβολική μόχλευση, η οποία τους λέει εάν πρέπει να επεκτείνουν επιπλέον πίστωση στην οντότητα. Χρησιμοποιούν την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για να αποφασίσουν εάν μια επιχείρηση δημιουργεί επαρκές κέρδος για να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της.

  • Σχετική σημασία . Η σημασία των δύο αναφορών ποικίλλει ανάλογα με τον αναγνώστη, αλλά η γενική άποψη είναι ότι ο ισολογισμός έχει δεύτερη σημασία για την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, επειδή η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων αναφέρει τα αποτελέσματα της επιχείρησης.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found