Χρηματοδότηση

Σύμβαση οικονομικής εγγύησης

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, μια σύμβαση χρηματοοικονομικής εγγύησης απαιτεί από τον εκδότη της σύμβασης να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες πληρωμές στον κάτοχο της σύμβασης για ζημία που υπέστη ο κάτοχος εάν ο οφειλέτης δεν πληρώσει σύμφωνα με τους όρους ενός χρεωστικού τίτλου.