Χρηματοδότηση

Αισιόδοξος χρόνος

Ο αισιόδοξος χρόνος είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται στην τεχνική αξιολόγησης και αναθεώρησης προγράμματος (PERT). Αντιπροσωπεύει τη συντομότερη εκτιμώμενη χρονική περίοδο εντός της οποίας είναι πιθανό να ολοκληρωθεί μια εργασία και χρησιμοποιείται στον σχεδιασμό έργων.