Χρηματοδότηση

Κόστος εσωτερικής αποτυχίας

Το εσωτερικό κόστος αστοχίας είναι εκείνο το κόστος ποιότητας που σχετίζεται με αστοχίες προϊόντων που ανακαλύπτονται πριν από ένα προϊόν εγκαταλείψει το εργοστάσιο. Αυτές οι αστοχίες ανακαλύπτονται μέσω των εσωτερικών διαδικασιών επιθεώρησης της εταιρείας. Παραδείγματα εσωτερικών δαπανών αποτυχίας είναι:

  • Δραστηριότητες ανάλυσης αποτυχίας

  • Κόστος επανεπεξεργασίας προϊόντος

  • Προϊόν που καταργήθηκε, καθαρό από τις πωλήσεις απορριμμάτων

  • Η απόδοση χάθηκε

Το κόστος εσωτερικής αστοχίας είναι ένα από τα τέσσερα κόστη ποιότητας. Τα άλλα τρία κόστη είναι το προληπτικό κόστος, το κόστος αξιολόγησης και το εξωτερικό κόστος αποτυχίας.