Χρηματοδότηση

Ανάλυση επενδύσεων

Η επενδυτική ανάλυση περιλαμβάνει τη χρήση σχετικών αναλογιών, την ανάλυση τάσεων και τις απόψεις των ερευνητών για να αποφασίσουν πώς να κατανέμουν κεφάλαια σε διάφορους επενδυτικούς φορείς. Οι ακόλουθοι παράγοντες είναι σημαντικοί στην ανάλυση των επενδύσεων:

  • Μια ανασκόπηση των οικονομικών και ρυθμιστικών παραγόντων που επηρεάζουν τον κλάδο στον οποίο ενδιαφέρεται ο επενδυτής.

  • Μια εξέταση του ισολογισμού μιας εταιρείας για να διαπιστωθεί εάν διατηρεί επαρκές επίπεδο ρευστότητας, έχει συντηρητική κεφαλαιακή δομή και κάνει αποτελεσματική χρήση των περιουσιακών στοιχείων της.

  • Μια εξέταση της κατάστασης αποτελεσμάτων μιας εταιρείας για να διαπιστωθεί εάν δημιουργεί επαρκή ακαθάριστα περιθώρια κέρδους και καθαρά κέρδη και βιώνει έναν λογικό και βιώσιμο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων.

  • Μια εξέταση της κατάστασης ταμειακών ροών μιας εταιρείας για να διαπιστωθεί εάν δημιουργεί επαρκείς ταμειακές ροές

  • Μια ανασκόπηση των γνωστοποιήσεων που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις για να διαπιστωθεί εάν η εταιρεία χρησιμοποιεί συντηρητικές λογιστικές πρακτικές ή χρησιμοποιεί λογιστική «γκρίζα περιοχή» για να αποκρούσει τα αναφερόμενα αποτελέσματα και την οικονομική θέση της.

  • Μια ανάλυση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών του επενδυτή.

Μετά την αξιολόγηση των προηγούμενων πληροφοριών, πρέπει να προσδιοριστεί το επίπεδο κινδύνου της επένδυσης. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο ότι τα μερίσματα θα αλλάξουν από τις τρέχουσες προσδοκίες, καθώς και ότι η τιμή πώλησης της επένδυσης μπορεί να μειωθεί από την αρχική τιμή αγοράς. Αυτός ο κίνδυνος βασίζεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η πιθανότητα νέου ανταγωνισμού στην αγορά, αλλαγές στην τεχνολογία, αλλαγές στους κυβερνητικούς κανονισμούς και αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές.

Ο επενδυτής πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα να μην είναι σε θέση να πουλήσει την επένδυση για περισσότερο από την αρχική τιμή αγοράς. Αυτό μπορεί να είναι μια μεγάλη ανησυχία όταν μια ασφάλεια διαπραγματεύεται. Είναι πιθανό η μείωση του ενδιαφέροντος των επενδυτών να προκαλέσει πώληση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου, με αποτέλεσμα ο επενδυτής να υποστεί σημαντικές ζημίες σε κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία.

Το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης επενδύσεων εξαρτάται επίσης από τις επενδυτικές προτιμήσεις του επενδυτή. Για παράδειγμα, κάποιος που πλησιάζει τη συνταξιοδότηση μπορεί να μην ενδιαφέρεται να επενδύσει σε μια εταιρεία εκκίνησης για την οποία υπάρχουν λογικές προοπτικές σημαντικής ανάπτυξης αρκετά χρόνια στο μέλλον, καθώς υπάρχει επίσης ο κίνδυνος απώλειας ολόκληρης της επένδυσης.