Χρηματοδότηση

Προηγούμενο κόστος

Το παρελθόν κόστος είναι χρήματα που έχουν ήδη δαπανηθεί. Αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να ανακτηθούν, επομένως το σχετικό κόστος είναι άσχετο για σκοπούς λήψης αποφάσεων. Ένα παρελθόν κόστος είναι επίσης γνωστό ως βυθισμένο κόστος.