Χρηματοδότηση

Μέρισμα ανά μετοχή

Το μέρισμα ανά μετοχή είναι ένα μέτρο της πληρωμής μερισμάτων ανά μετοχή της κοινής μετοχής μιας εταιρείας. Το μέτρο χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του ποσού των μερισμάτων που ένας επενδυτής εισοδήματος θα περίμενε να λάβει εάν αυτός ή αυτή αγόραζε μια κοινή μετοχή μιας εταιρείας. Το μέτρο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν παρακολουθείται σε μια γραμμή τάσης, δεδομένου ότι ένα σταθερό ποσό ανά μετοχή υποδεικνύει την προθυμία της διοίκησης να πραγματοποιήσει σταθερές πληρωμές στους επενδυτές. Επιπλέον, μια αυξανόμενη τάση καταβληθέντων μερισμάτων δείχνει την πεποίθηση της διοίκησης ότι η επιχείρηση έχει αρκετά ισχυρή ταμειακή ροή για να υποστηρίζει πληρωμές μερισμάτων. Ο τύπος μερίσματος ανά μετοχή έχει ως εξής:

(Άθροισμα όλων των περιοδικών μερισμάτων σε ένα έτος + Άθροισμα όλων των ειδικών μερισμάτων σε ένα έτος) ÷

Σταθμισμένος μέσος αριθμός κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση εξέδωσε 10.000.000 $ τριμηνιαία μερίσματα τον προηγούμενο χρόνο, συν ένα επιπλέον εφάπαξ 2.000.000 $ ειδικό μέρισμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η επιχείρηση είχε σταθμισμένο μέσο όρο 3.000.000 μετοχών κοινών μετοχών σε κυκλοφορία. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, το μέρισμα ανά μετοχή είναι:

12.000.000 $ Συνολικά μερίσματα που πληρώθηκαν ÷ 3.000.000 Μετοχές = 4.00 $ Μερίσμα ανά μετοχή

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα ειδικά μερίσματα πρέπει να εξαιρούνται από τη συγκέντρωση των μερισμάτων που καταβάλλονται ετησίως, εάν η πρόθεση είναι να προβλεφθεί ποιο θα είναι το μέρισμα ανά μετοχή σε μια μελλοντική περίοδο. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτά τα ειδικά μερίσματα θα εκδοθούν ξανά.

Αυτό το μέτρο δεν χρησιμοποιείται συνήθως από επενδυτές ανάπτυξης, οι οποίοι ασχολούνται περισσότερο με τις προθέσεις της διοίκησης να αδειάσουν κεφάλαια σε δραστηριότητες, αυξάνοντας έτσι την αξία της εταιρείας και την τιμή ανά μετοχή.