Χρηματοδότηση

Απώλεια απομείωσης

Η ζημιά απομείωσης είναι μια αναγνωρισμένη μείωση της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου που προκαλείται από μείωση της εύλογης αξίας του. Όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μειώνεται κάτω από τη λογιστική αξία του, η διαφορά διαγράφεται. Ως λογιστική αξία είναι το κόστος κτήσης ενός περιουσιακού στοιχείου, μείον τυχόν μεταγενέστερες χρεώσεις απόσβεσης και απομείωσης.

Οι ζημίες απομείωσης δεν αναγνωρίζονται συνήθως για περιουσιακά στοιχεία χαμηλού κόστους, καθώς δεν αξίζει τον χρόνο του λογιστηρίου να διενεργεί αναλύσεις απομείωσης για αυτά τα στοιχεία. Έτσι, οι ζημίες απομείωσης περιορίζονται συνήθως σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κόστους και το ποσό αυτών των ζημιών μπορεί να είναι αντίστοιχα μεγάλο.