Χρηματοδότηση

Συγγραφή

Η διαγραφή είναι μια αύξηση στη λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου. Προκαλείται από μια αύξηση στην αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου. Οι εγγραφές επιτρέπονται γενικότερα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς παρά από το γενικά αποδεκτό πλαίσιο λογιστικών αρχών.