Χρηματοδότηση

Δηλώσεις σχετικά με τα ελεγκτικά πρότυπα

Οι δηλώσεις σχετικά με τα ελεγκτικά πρότυπα χρησιμοποιούνται από τους ελεγκτές ως πηγή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής και αναφοράς σχετικά με τους ελέγχους των μη δημόσιων πελατών τους. Αυτά τα πρότυπα δημοσιεύονται από το Συμβούλιο Ελέγχου Προτύπων, το οποίο συνδέεται με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Δημόσιων Λογιστών (AICPA). Κάθε μία από αυτές τις δηλώσεις αναφέρεται συνήθως από τον ορισμό του αριθμού της. Έτσι, η δήλωση σχετικά με τους ελέγχους συμμόρφωσης αναφέρεται ως SAS 117.