Χρηματοδότηση

Έννοια καθαρού πλεονάσματος

Η έννοια του καθαρού πλεονάσματος αναφέρει ότι τα κέρδη και οι ζημίες που σχετίζονται με τα ίδια κεφάλαια δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, οι αλλαγές στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων περιλαμβάνονται στα κέρδη.