Χρηματοδότηση

Μέθοδος ανάθεσης

Η μέθοδος ανάθεσης είναι οποιαδήποτε τεχνική που χρησιμοποιείται για την εκχώρηση οργανωτικών πόρων σε δραστηριότητες. Η καλύτερη μέθοδος ανάθεσης θα μεγιστοποιήσει τα κέρδη. Μια μέθοδος ανάθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Προσδιορισμός του βέλτιστου αριθμού ατόμων για ανάθεση σε ένα πλήρωμα εργασίας

  • Προσδιορισμός των εργασιών που θα προγραμματιστούν για μια διαδικασία παραγωγής

  • Προσδιορισμός των πωλητών που θα εκχωρήσουν σε μια περιοχή πωλήσεων