Χρηματοδότηση

Ορισμός θυγατρικής εταιρείας

Η θυγατρική εταιρεία είναι μια επιχειρηματική οντότητα που ελέγχεται από άλλο οργανισμό μέσω της ιδιοκτησίας της πλειοψηφίας του μετοχικού της μετοχής. Αυτή η ξεχωριστή νομική δομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση ορισμένων φορολογικών οφελών, την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων μιας ξεχωριστής επιχειρηματικής μονάδας, τον διαχωρισμό του κινδύνου από τον υπόλοιπο οργανισμό ή την προετοιμασία ορισμένων περιουσιακών στοιχείων προς πώληση. Ο ιδιοκτήτης μιας θυγατρικής εταιρείας αναφέρεται ως μητρική εταιρεία ή εταιρεία χαρτοφυλακίου. Μια μητρική εταιρεία μπορεί να κατέχει δεκάδες ή και εκατοντάδες θυγατρικές εταιρείες.