Χρηματοδότηση

Αρνητική διασφάλιση

Η αρνητική διασφάλιση είναι μια δήλωση του CPA ότι δεν έχουν βρεθεί δυσμενείς ζητήματα σχετικά με την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων του πελάτη. Αυτή η διαβεβαίωση παρέχεται συνήθως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν ζητείται από το CPA να διατυπώσει γνώμη σχετικά με οικονομικές καταστάσεις που έχουν ήδη λάβει γνώμη ελέγχου, συνήθως σε προγενέστερη περίοδο.

  • Όταν ζητείται από το CPA να διατυπώσει γνώμη σχετικά με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες στις οποίες βασίζεται η έκδοση κινητών αξιών.

Αυτός ο τύπος διασφάλισης επιτρέπεται μόνο όταν το CPA συγκεντρώνει άμεσα ελεγκτικά αποδεικτικά στοιχεία, αντί να βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται από τρίτους. Οι διαδικασίες ελέγχου που χρησιμοποιούνται ως βάση για μια δήλωση αρνητικής διασφάλισης δεν είναι τόσο ισχυρές όσο αυτές που θα απαιτούνται για την πιο κοινή δήλωση θετικής αξιοπιστίας.