Χρηματοδότηση

Έξοδα αύξησης

Έξοδα αύξησης είναι η συνεχής, προγραμματισμένη αναγνώριση ενός κόστους που σχετίζεται με μια μακροπρόθεσμη υποχρέωση. Το ποσό που χρεώνεται στα έξοδα αντιπροσωπεύει τη μεταβολή στις υπόλοιπες προεξοφλημένες ταμειακές ροές της υποχρέωσης. Η ιδέα εφαρμόζεται πιο συχνά στις υποχρεώσεις αποχώρησης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες συνήθως επεκτείνονται για πολλά χρόνια στο μέλλον, και έτσι μετριούνται χρησιμοποιώντας μια ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών.