Χρηματοδότηση

Περίληψη λογαριασμού εισοδήματος

Ο λογαριασμός περίληψης εσόδων είναι ένας προσωρινός λογαριασμός στον οποίο μεταφέρονται όλοι οι λογαριασμοί εσόδων και εξόδων της κατάστασης λογαριασμού στο τέλος μιας λογιστικής περιόδου. Το καθαρό ποσό που μεταφέρεται στον λογαριασμό περίληψης εισοδήματος ισούται με το καθαρό κέρδος ή την καθαρή ζημία που υπέστη η επιχείρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου. Συνεπώς, η μετατόπιση των εσόδων από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σημαίνει χρέωση του λογαριασμού εσόδων για το συνολικό ποσό εσόδων που καταγράφηκε κατά την περίοδο και αναγνώριση του λογαριασμού περίληψης εσόδων.

Ομοίως, η μετατόπιση των εξόδων από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων απαιτεί να πιστώσει όλους τους λογαριασμούς εξόδων για το συνολικό ποσό των εξόδων που καταγράφηκε στην περίοδο και να χρεώσει τον λογαριασμό περίληψης εσόδων. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για τη χρήση του λογαριασμού περίληψης εισοδήματος.

Εάν το προκύπτον υπόλοιπο στον λογαριασμό περίληψης εισοδήματος είναι κέρδος (το οποίο είναι πιστωτικό υπόλοιπο), τότε χρεώστε τον λογαριασμό περίληψης εισοδήματος για το ποσό του κέρδους και πιστώστε τον λογαριασμό στα κέρδη εις νέον για να μετατοπίσετε το κέρδος στα κέρδη εις νέον (το οποίο είναι υπόλοιπο λογαριασμός φύλλου). Αντιστρόφως, εάν το προκύπτον υπόλοιπο στον λογαριασμό περίληψης εισοδήματος είναι μια ζημία (που είναι ένα χρεωστικό υπόλοιπο), τότε πιστώστε τον λογαριασμό περίληψης εισοδήματος για το ποσό της ζημίας και χρεώστε τον λογαριασμό των κερδών εις νέον για να μετατοπίσετε τη ζημιά στα κέρδη εις νέον. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα που πρέπει να ακολουθήσετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό περίληψης εσόδων, μετά τον οποίο ο λογαριασμός θα πρέπει να έχει μηδενικό υπόλοιπο.

Οι ακόλουθες καταχωρήσεις ημερολογίου δείχνουν πώς να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό περίληψης εσόδων:

1. Μεταφέρετε και τα 10.000 $ των εσόδων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα στον λογαριασμό περίληψης εσόδων:

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found