Χρηματοδότηση

Λογαριασμός μετοχικού κεφαλαίου

Ένας λογαριασμός μετοχικού κεφαλαίου είναι λογαριασμός μετοχικού κεφαλαίου με αρνητικό υπόλοιπο. Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός έχει καθαρό χρεωστικό υπόλοιπο. Αυτός ο λογαριασμός μειώνει το συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων που κατέχει μια επιχείρηση. Παραδείγματα λογαριασμών μετοχικού κεφαλαίου είναι:

  • Μετοχικό απόθεμα (αντικατοπτρίζει το ποσό που καταβάλλει μια επιχείρηση για να αγοράσει μετοχές από επενδυτές)

  • Τραπεζικός λογαριασμός κατόχου (δείχνει το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκαν σε έναν κάτοχο)