Χρηματοδότηση

Γνώμη για ψώνια

Το Opinion shopping είναι η πρακτική της αναζήτησης ενός ελεγκτή που θα εκδώσει μια ανεπιφύλακτη γνώμη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας. Μια ανεπιφύλακτη γνώμη δείχνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας παρουσιάζονται δίκαια και ότι συμμορφώνονται με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο, μια επιχείρηση έχει περισσότερες πιθανότητες να πείσει τους πιστωτές, τους δανειστές και τους επενδυτές να δώσουν στην εταιρεία χρηματοδότηση, καθώς αυτά τα μέρη βασίζονται στη γνώμη του ελεγκτή κατά τη λήψη αποφάσεων χρηματοδότησης. Η αγορά γνώμης είναι πιο συνηθισμένη όταν μια εταιρεία έχει τεταμένη σχέση με τον υπάρχοντα ελεγκτή της, επειδή η εταιρεία ασχολείται με λογιστικές πρακτικές με τις οποίες διαφωνεί ο ελεγκτής.