Χρηματοδότηση

Στεγαστικό δάνειο

Ένα στεγαστικό δάνειο είναι ένα χρεωστικό μέσο που εξασφαλίζεται από ακίνητα που κατέχει ο δανειολήπτης. Σύμφωνα με τους όρους ενός ενυπόθηκου δανείου, ο οφειλέτης υποχρεούται να κάνει μια σειρά αποπληρωμών. Τελικά, ο κύριος του υποκείμενου δανείου εξοφλήθηκε και ο δανειστής καταργεί το προνόμιο του στο σχετικό ακίνητο. Εάν ο δανειολήπτης χάσει τις πληρωμές, τότε ο δανειστής μπορεί να αποκλείσει την ιδιοκτησία. Σε αποκλεισμό, όποιος κατοικεί το ακίνητο εκδιώκεται και το ακίνητο πωλείται για να εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό της υποθήκης.

Λόγω της παρουσίας εξασφαλίσεων, τα ενυπόθηκα δάνεια θεωρούνται σχετικά ασφαλή για τους δανειστές. Ως εκ τούτου, τα επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων τείνουν να είναι χαμηλότερα από ό, τι για το ακάλυπτο χρέος.