Χρηματοδότηση

Κόστος μη συμμόρφωσης

Το κόστος μη συμμόρφωσης είναι το πρόσθετο κόστος που επιβαρύνει μια επιχείρηση όταν δεν πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας για τα προϊόντα της. Αυτά τα κόστη προκύπτουν ως αποτέλεσμα αστοχιών στη διαδικασία κατασκευής. Οι προκύπτουσες δαπάνες αποτελούνται από κόστη επανεργασίας, απορριμμάτων και διακοπής λειτουργίας εντός της επιχείρησης, καθώς και αξιώσεις εγγύησης, κόστος ανάκλησης και απώλειες πωλήσεων.