Χρηματοδότηση

Βήμα απόκτηση

Η απόκτηση βημάτων συμβαίνει όταν η αποκτώσα οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας οντότητας για την οποία είχε ήδη ένα μη ελεγχόμενο συμφέρον. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκύψει όταν ο τελικός αγοραστής έχει την επιλογή να αγοράσει τις υπόλοιπες μετοχές μιας επιχείρησης που δεν κατέχει ήδη.