Χρηματοδότηση

Χρηματιστήριο

Ένα καθολικό μετοχών παραθέτει όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με μετοχές για μια εταιρεία. Αναφέρει το όνομα του κατόχου κάθε τμήματος μετοχών, καθώς και τον αριθμό των μετοχών που κατέχει κάθε επενδυτής, τον τύπο των μετοχών που αγοράστηκαν και την ημερομηνία κάθε αγοράς και το ποσό που πληρώθηκε. Ο εταιρικός γραμματέας το ενημερώνει προσαρμόζοντάς το σε όλες τις πωλήσεις και τις αγορές μετοχών.