Χρηματοδότηση

Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης

Ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης είναι μια νομική συμφωνία για την αγορά ή πώληση ενός χρηματοοικονομικού μέσου ή εμπορεύματος, σε ένα συγκεκριμένο ποσό και σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι όροι των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι τυποποιημένοι, έτσι ώστε να μπορούν να διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια. Ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση μιας συναλλαγής που θα διακανονιστεί σε μελλοντική ημερομηνία ή για να υποθέσει το αποτέλεσμα των μελλοντικών γεγονότων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης λογίζονται ως παράγωγα.