Χρηματοδότηση

Λογιστικό συμβάν

Ένα λογιστικό συμβάν είναι οτιδήποτε αλλάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις ενός οργανισμού. Αυτό το συμβάν καταγράφεται ως επιχειρηματική συναλλαγή μέσω του συστήματος τήρησης βιβλίων της οντότητας, είτε χρησιμοποιώντας εγγραφή ημερολογίου είτε ως καταχώριση μέσω μιας από τις ενότητες στο λογιστικό λογισμικό.

Ένα λογιστικό γεγονός μπορεί να προκληθεί από μια ενέργεια εκτός του οργανισμού, όπως η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε τρίτους ή η πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου. Ένα συμβάν μπορεί επίσης να είναι εσωτερικό, όπως μια συναλλαγή για την καταγραφή της απόσβεσης σε ένα στοιχείο.