Χρηματοδότηση

Οικονομικό ενδιαφέρον

Ένα χρηματοοικονομικό συμφέρον είναι ένα μερίδιο ιδιοκτησίας σε ένα μετοχικό κεφάλαιο ή ένα χρέος που εκδίδεται από μια οικονομική οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων για απόκτηση ενός τέτοιου τόκου. Ο ελεγκτής ενδιαφέρεται βαθιά για τους τύπους και τα ποσά των οικονομικών συμφερόντων που κατέχει σε έναν πελάτη που βεβαιώνει, καθώς αυτές οι επενδύσεις μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο ανεξαρτησίας του ελεγκτή σε σχέση με τον πελάτη. Η εξασθενημένη ανεξαρτησία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο ελεγκτής να τερματίσει τη δέσμευση βεβαίωσης.