Χρηματοδότηση

Εγγυημένο ομόλογο

Ένα εγγυημένο ομόλογο είναι ένα ομόλογο για το οποίο οι πληρωμές κεφαλαίου και τόκων είναι εγγυημένες από τρίτο μέρος. Αυτή η εγγύηση χρησιμοποιείται για τον μετριασμό του κινδύνου μη πληρωμής για επενδυτές, οι οποίοι στη συνέχεια θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν χαμηλότερο πραγματικό επιτόκιο στο χρέος. Τα μέρη που μπορούν να εγγυηθούν ομόλογα έχουν ως εξής:

  • Οι εταιρικοί γονείς θυγατρικών ή κοινοπραξιών που εκδίδουν ομόλογα

  • Μια ασφαλιστική εταιρεία ομολόγων

  • Κυβερνητική οντότητα