Χρηματοδότηση

Οφέλη τερματισμού

Οι παροχές τερματισμού είναι μετρητά και άλλες υπηρεσίες που καταβάλλονται στους εργαζομένους κατά τη λήξη της απασχόλησής τους. Η έκταση αυτών των οφελών μπορεί να βασίζεται στην πολιτική της εταιρείας ή μπορεί να διαπραγματευτεί σε ατομική βάση. Τα πιο συνηθισμένα οφέλη τερματισμού είναι η πληρωμή αποζημίωσης, η εκτεταμένη κάλυψη ασφάλισης υγείας και η βοήθεια στην εξεύρεση νέας εργασίας.