Χρηματοδότηση

Προοπτική εφαρμογή

Προοπτική εφαρμογή είναι η εφαρμογή μιας νέας λογιστικής πολιτικής σε συναλλαγές μετά την ημερομηνία αλλαγής της πολιτικής, με αναγνώριση της επίδρασης των αλλαγών στις λογιστικές εκτιμήσεις στην τρέχουσα και μελλοντική περίοδο. Η αλλαγή δεν εφαρμόζεται σε προηγούμενες περιόδους.