Χρηματοδότηση

Λειτουργικός κίνδυνος

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι το επίπεδο αβεβαιότητας που σχετίζεται με τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης. Υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες λειτουργικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Η μεταβλητότητα της ζήτησης για προϊόντα
  • Η μεταβλητότητα των τιμών των προμηθειών
  • Ο κίνδυνος απαρχαίωσης των προϊόντων
  • Ο κίνδυνος ξεπερασμού του εξοπλισμού
  • Ο κίνδυνος που σχετίζεται με αλλαγές στην ομάδα διαχείρισης
  • Ο κίνδυνος αποτυχημένων εσωτερικών διαδικασιών
  • Ο κίνδυνος ανίκανου προσωπικού
  • Ο κίνδυνος απάτης των εργαζομένων

Ο λειτουργικός κίνδυνος δεν περιλαμβάνει κινδύνους που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση μιας επιχείρησης.