Χρηματοδότηση

Έξοδα συγκέντρωσης χρημάτων

Τα έξοδα συγκέντρωσης χρημάτων είναι μια ταξινόμηση των δαπανών που χρησιμοποιούνται από μια μη κερδοσκοπική οντότητα. Τα έξοδα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ταξινόμηση είναι αποστολές συγκέντρωσης χρημάτων, λειτουργίες συγκέντρωσης χρημάτων και κατανομή της αποζημίωσης των υπαλλήλων που ασχολούνται με αυτές τις δραστηριότητες. Το ποσοστό των εξόδων συγκέντρωσης χρημάτων προς τα συνολικά έξοδα εξετάζεται συχνά από τους συνεισφέροντες για να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο οι συνεισφορές τους θα προχωρήσουν σε μεγαλύτερη συγκέντρωση χρημάτων, παρά στους στοχευμένους στόχους της οντότητας.