Χρηματοδότηση

Κοινωνική λογιστική

Η κοινωνική λογιστική μετρά τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις ενός οργανισμού. Αυτή η προσέγγιση υπερβαίνει την κανονική σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για να μετρήσει επίσης τον αντίκτυπο μιας εταιρείας στους ενδιαφερόμενους. Έτσι, η κοινωνική λογιστική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της λογοδοσίας ενός οργανισμού. Αυτή η προσέγγιση είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και κυβερνητικές οντότητες, καθώς οι αποστολές τους στοχεύουν περισσότερο στη βελτίωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κοινωνία και το περιβάλλον. Η ενεργή μέτρηση και χρήση της κοινωνικής λογιστικής επιτρέπει στους διευθυντές να επικεντρώνονται στις ενέργειες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα ενδιαφερόμενα μέρη, βελτιώνοντας έτσι την αποδοχή του οργανισμού μακροπρόθεσμα.