Χρηματοδότηση

Δωρεάν ταμειακές ροές ανά μετοχή

Η ελεύθερη ταμειακή ροή ανά μετοχή μετρά το ποσό των μετρητών που έχει αποκοπεί από μια επιχείρηση. Υπολογίζεται ως συνολική ελεύθερη ταμειακή ροή, διαιρούμενη με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών που εκκρεμούν κατά την περίοδο επιμέτρησης. Ένα σημαντικό ποσό δωρεάν ταμειακών ροών ανά μετοχή, και ειδικά όταν αυξάνεται, δείχνει ότι μια επιχείρηση διαθέτει επαρκή μετρητά για να εξοφλήσει το χρέος, να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία, να πληρώσει μερίσματα και ούτω καθεξής.